Regulamin | Instytut PWN
 • Od lęku, przez ból, ku paranoi: diagnostyka i analiza przypadków w kontekście specyfiki postaw oraz poziomu wglądu
  Od lęku, przez ból, ku paranoi: diagnostyka i analiza przypadków w kontekście specyfiki postaw oraz poziomu ...

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez PZWL WYDAWNICTWO LEKARSKIE

 

Rozdział 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora.

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Konferencja – jednodniowe lub kilkudniowe spotkanie przewidziane na większą ilość uczestników niż szkolenie, seminarium lub warsztaty, organizowane przez Organizatora.

Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę o Usługi Szkoleniowe, w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Usługi Szkoleniowe bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Organizator – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 5260152235, REGON: 01282246000000, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł.

Regulamin – regulamin świadczenia Usług Szkoleniowych przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. G. Daimlera 2, którego postanowienia zawarte są w niniejszym dokumencie. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.

Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której udostępniane są informacje na temat Szkoleń i Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, umieszczona pod adresem internetowym www.instytutpwn.pl.

Szkolenie – jednodniowe spotkanie mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „warsztaty” lub „seminarium” organizowane przez Organizatora.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu lub Konferencji.

Umowa o Usługi Szkoleniowe – Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia wpisania Uczestnika lub Uczestników na listę uczestników, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora Usług Szkoleniowych w zamian za wynagrodzenie. Treść Umowy o Usługi Szkoleniowe wyznacza niniejszy Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz oferta konkretnego Szkolenia lub Konferencji, której organizacji dotyczy dana Umowa o Usługi Szkoleniowe.

Usługi Szkoleniowe - ogół działań podejmowanych przez Organizatora, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkoleń i Konferencji, w tym przede wszystkim organizacja miejsca ich odbycia oraz prowadzenie rejestracji Zamawiających i Uczestników.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:

 • komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail;
 • oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 9.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;
 • wymagania sprzętowe: Procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, minimum 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

Uwaga! Aby dokonać rejestracji na Szkolenie lub Konferencję poprzez Stronę Internetową, Zamawiający musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub Konferencji.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Organizator zajmuje się świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator oferuje Zamawiającym rejestrację w planowanych Konferencjach/ Szkoleniach, o których informacje zamieszczone są na Stronie Internetowej. Konferencje organizowane w oparciu o indywidualne zamówienie nie są objęte zakresem niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji na Konferencję/Szkolenie.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie rejestracji drogą elektroniczną wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji jest dokonanie rejestracji: a) drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej b) drogą pocztową, poprzez wypełnienie wydrukowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora i przesłanie go na adres: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
 6. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Szkolenia/Konferencji wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, formularza zgłoszenia oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności, dostępnej na stronie pod adresem: http://www.instytutpwn.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem terminowego uregulowania płatności.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu (za pośrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę uczestników Szkolenia/Konferencji wraz z fakturą pro forma.
 2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o Usługi Szkoleniowe pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 3. Imienne potwierdzenie wpisania na listę uczestników Szkolenia/Konferencji gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika w Szkoleniu/Konferencji.
 4. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed terminem Szkolenia/Konferencji, Zamawiający otrzyma „Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa” zawierające m.in. miejsca świadczenia usługi i programie Szkolenia/Konferencji (dalej „Dodatkowe Informacje”). Zamawiający zobowiązuje się przekazać Dodatkowe Informacje wszystkim Uczestnikom, których Zamawiający zgłosił do udziału w Szkoleniu/Konferencji.

Rozdział 4. Płatność

 1. Płatność za Szkolenie/Konferencję powinna zostać uregulowana w terminie do dnia odbywania się Szkolenia/Konferencji.
 2. Podstawą płatności za Szkolenie/Konferencję jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma przesłana Zamawiającemu przed terminem Szkolenia/Konferencji.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy o Usługi Szkoleniowe przez Zamawiającego.
 4. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
 5. Uczestnik ma możliwość zapłacenia za Szkolenie/Konferencję bezpośrednio podczas rejestracji za pomocą systemu PayU. W takim przypadku Organizator nie będzie wystawiał faktury pro forma.
 6. W przypadku odwołania Szkolenia/Konferencji kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o odwołaniu Szkolenia/Konferencji.

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnowania z Usług Szkoleniowych. Przepisy niniejszego rozdziału stosowane są zarówno do przypadków w których  dochodzi do całkowitej rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Konferencji, jak również zmniejszenia liczby zgłoszonych Uczestników.
 2. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu/Konferencji może zostać zgłoszona mailowo na adres konferencje@instytutpwn.pl lub listownie przesyłką poleconą na adres Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
 3. Złożenie rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Konferencji nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora lub potwierdzenie otrzymania rezygnacji drogą mailową).
 4. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Szkolenia/Konferencji, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Konsumentów/Przedsiębiorców na prawach Konsumentów z prawa odstąpienia wskazanego w rozdziale 7 Regulaminu.
 5. W przypadku braku złożenia rezygnacji zgodnie z przepisami rozdziału 5, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami Szkolenia/Konferencji.
 6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu/Konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.
 7. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się do Zamawiającego będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w przypadku, gdy nie mają zastosowania postanowienia rozdziału 7.

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Szkolenia/Konferencji, a w przypadku gdy Szkolenie/Konferencja nie odbyły się – od daty, w której Szkolenie/Konferencja miały się odbyć.
 2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba 2, 02-460 Warszawa lub w formie mailowej na adres: konferencje@instytutpwn.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą prawną: nazwę, adres siedziby, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i  miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania  Zamawiającego wobec Organizatora
  2. w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną: imię i nazwisko Zamawiającego, adres zamieszkania Zamawiającego, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie   reklamacji, oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1.
 6. Organizator ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta za szkodę, którą ten poniósł w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług Szkoleniowych.

Rozdział 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma możliwość odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, przed upływem 14 dni kalendarzowych terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba 2, 02-460 Warszawa lub na adres e-mail: konferencje@instytutpwn.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (pobierz).
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługi Szkoleniowe, zwróci wpłatę dokonaną przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy przed upłynięciem terminu wskazanego w ust. 1, Organizator wykona w pełni Usługę Szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poinformowanego przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu Usługi Szkoleniowej przez Organizatora Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta utraci prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe.

Rozdział 8. Zmiana warunków

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty)
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Usługi Szkoleniowe zawieranej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
  2. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Usługi Szkoleniowe, zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych lub Zmiana adresu Strony Internetowej);
  4. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych Organizatora określonych rozdziale 1 Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej. Nowy tekst Regulaminu zostanie również przesłany drogą mailową do Zamawiających, na których Umowy o Usługi Szkoleniowe mają wpływ zmiany wprowadzone do Regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzeniu zmian wraz z nowym tekstem Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Zamawiającego przy rejestracji.
 3. W przypadku, w którym po zawarciu Umowy o Usługi Szkoleniowe z Zamawiającym, Organizator zmieni warunki Umowy o Usługi Szkoleniowe, Zamawiający ma prawo po zapoznaniu się z nowymi warunkami zaakceptować je lub w terminie 14 dni od momentu przekazania informacji o zmienionych warunkach odstąpić od Umowy o Usługi Szkoleniowe poprzez złożenie oświadczenia Organizatorowi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Przez zmianę warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe należy rozumieć przede wszystkim zmianę miejsca i daty odbywania Szkolenia/Konferencji, ceny oraz tematyki Szkolenia/Konferencji lub zmianę treści Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy zmiana warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe połączona jest z koniecznością uzyskania dodatkowej płatności od Zamawiającego będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Organizator zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę takiego Zamawiającego na dokonanie dodatkowej płatności.

Rozdział 9. Odwołanie Szkolenia lub Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia/Konferencji najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji.
 2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Szkolenia/Konferencji, Organizator poinformuje Zamawiających o odwołaniu Szkolenia/Konferencji drogą pocztową, mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Zamawiających o odwołaniu Szkolenia/Konferencji drogą telefoniczną, informacja ta zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową lub pocztową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia/Konferencji. Ostateczny program dostępny jest 5 dni przed terminem Szkolenia/Konferencji.

Rozdział 10. Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 5260152235, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł.
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

Rozdział 11. Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik po zakończeniu Szkolenia/Konferencji otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Szkolenia/Konferencji.
 2. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja szkolenia zamkniętego (in company). Zasady realizacji takiego szkolenia regulowane są odrębną umową zawieraną z konkretnym Zamawiającym.
 3. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych. W takim przypadku wiążące są warunki określone w treści oferty Organizatora i zamówienia Zamawiającego, a niniejsze ogólne warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami oferty i zamówienia.
 4. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Usługi Szkoleniowe, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Zamawiających i Uczestników bezpłatnie pod następującym adresem URL: http://www.instytutpwn.pl/regulamin/, gdzie mogą oni go w każdym czasie przeglądać.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.  z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o Usługi Szkoleniowe z dnia .....................................................................................

(podać datę otrzymania informacji o wpisaniu Uczestnika na listę uczestników)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta .........................................................................................

– Adres konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta .........................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta.......................................................................................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data .............................................