Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0 | Instytut PWN
Szkolenie

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz działalności jednostki. Wychodząc naprzeciw zmianom spowodowanym dzięki ustawie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce Instytut PWN zaprasza na szkolenie pn.:

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań
– wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce,
 • jakie są bezpośrednie zyski z udziału w projektach międzynarodowych w obliczu nowych przepisów wynikających z wdrażania ustawy 2.0,
 • jakie są źródła finansowania działalności badawczej międzynarodowej,
 • jak najlepiej kształtować swoją karierę naukową,
 • jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki,
 • praktyczne wskazówki odnośnie realizacji współpracy międzynarodowej wynikające z Ustawy 2.0 nie tylko w zakresie finansów ale także mobilności i kariery naukowej,
 • jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej i za co odpowiada, co to jest lobbing i jak z niego korzystać itp.),
 • co jest najważniejsze podczas przygotowywania projektów międzynarodowych,
 • z kim najbardziej opłaca się współpracować.

Do kogo jest skierowane spotkanie?

 • kierownicy jednostek badawczych uczelni i instytutów (dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów)
 • pracownicy naukowi (począwszy do młodych naukowców) chcący odpowiednio kształtować swoją karierę naukową.
 • pracownicy centrów wspierających realizację projektów w jednostkach badawczych

Cele szkolenia

 • zmotywowanie pracowników jednostki do udziału w projektach międzynarodowych,
 • przegląd źródła finansowania działalności badawczej i ocena realnych możliwości ich pozyskania,
 • omówienie sposobu programowania publicznych źródeł finansowania,
 • ocena w jaki sposób realizacja projektu badawczego wpłynie na pozyskanie środków z innych źródeł w aspekcie nowej Ustawy 2.0
 • analiza zysków i zagrożeń wynikających z realizacji projektu międzynarodowego,
 • sprawdzenie jak mają się do siebie przepisy krajowe w tym Ustawa 2.0 i przepisy międzynarodowe w praktyce.

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:30
Jak realizacja projektów wpływa na sytuację finansową jednostki?

Omówienie wpływu realizacji projektów badawczych na sytuację finansową jednostki z uwzględnieniem zarówno bezpośrednio budżetu projektu jaki i pośredniego wpływu na dotację. Jak budować na bazie małych sukcesów duże projekty.

11:30-11:45
Przerwa kawowa
11:45-13:00
Przegląd źródeł finansowania

Przegląd dostępnych obecnie źródeł finansowania działalności badawczej międzynarodowej na poziomie europejskim i krajowym (publiczne źródła finansowania począwszy od badań podstawowych poprzez prace rozwojowe aż po wdrożenie. Zasady udział u w projektach finansowanych przez Komisję Europejską, NCBiR, NCN, NAWA, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, przetargi, podwykonawstwo i wiele innych. 

13:00-13:30
Przerwa lunchowa
13:30-14:30
Metody rozwoju współpracy międzynarodowej

Instrumenty wspierające udział naukowców w badawczych projektach międzynarodowych oraz analiza w jaki sposób w najbliższych latach udział w tych projektach będzie wpływał na ocenę jednostek badawczych z punktu widzenia wejścia nowych przepisów Ustawy 2.0. Omówione będą także wszelkie inne metody umacniania współpracy międzynarodowej poprzez zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami na jakich działa Komisja Europejska i jej agencje w zakresie działalności badawczej. Opisane także zostaną przykładowe koncepcje w jaki sposób można praktycznie wykorzystać powyższą wiedzę i wpłynąć w ten sposób na ocenę jednostki. Omówione zostanie także pojęcie lobbingu jako legalne i powszechnie stosowane działanie do którego należy się dołączyć.

14:30-14:45
Przerwa kawowa
14:45-16:00
Praktyczne wskazówki

Najlepsze praktyki europejskie w systemach wspierania naukowców pozyskujących projekty międzynarodowe oraz praktyczne wskazówki dla wnioskodawców. Jak najlepsze ośrodki europejskie motywują  swoich pracowników do udziałów w projektach i co warto podpatrzyć. Z kim warto współpracować i jak pozyskiwać kontakty międzynarodowe oraz z jakich środków. Jak korzystając z dostępnych obecnie źródeł finansowania można rozwijać systemy motywacyjne oraz jak wpłyną one na sytuację finansową jednostki.

Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadząca

Katarzyna Markiewicz-Śliwa

kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT,  ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych prowadzonych przez uczelnie wyższe, instytuty i przedsiębiorstwa. 

Absolwentka studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej, École de MINES Saint-Étienne, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prowadzonych przez agencje krajowe a także Komisję Europejską, Research Executive Agency of the European Commission oraz liczne firmy szkoleniowe w całej Europie.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również: