Warsztaty analityczne
Metody ilościowe w badaniach naukowych

Gdy materiał badawczy zostanie już zgromadzony, pojawia się pytanie – jak właściwie prowadzić na nim prace analityczne i właściwie go wykorzystać? Dzięki Państwa sugestiom przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo odpowiedzi na powyższe pytania.

Metody ilościowe w badaniach naukowych- warsztaty analityczne

Podczas spotkania zostaną omówione i przećwiczone m.in.:

 • zagadnienia związane z wnioskowaniem o statystycznych własnościach badanych zjawisk i procesów,
 • zagadnienia dotyczące reprezentatywności wyników,
 • kwestie formułowania wniosków badawczych dotyczących hipotez badawczych o strukturze badanych zjawisk oraz o zależnościach między nimi.

Zostaną także wskazane:

 • procedury umożliwiające dokonywania korekty w bazie danych,
 • procedury pozwalające weryfikować hipotezy dotyczące poziomu i zróżnicowania badanych zjawisk,
 • procedury pozwalające wnioskować o przyczynowości zjawisk i procesów z uwzględnieniem zasad budowania modeli analizowanych zależności.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu komputerowego

Co istotne, część warsztatowa odbywać się będzie ze wspomaganiem komputerowym w oprogramowaniu – Microsoft Office Excel.

Uwaga: Uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt by równolegle z prowadzącym, samodzielnie prowadzić analizy.​

Program

Blok I. Przygotowanie danych empirycznych do analizy
 • Badanie kompletności danych – imputacje
 • Badanie spójności danych – punkty odstające, logiczna spójność danych
 • Reprezentatywność danych – zgodność struktury z populacją badaną – wagi korygujące
Blok II Analiza struktury badanych zjawisk
 • Opis statystycznych wyników: położenie i rozproszenie rozkładu badanych cech. Konkluzje praktyczne
 • Analiza położenia
 • Analiza rozproszenia
 • Wnioskowanie o strukturze: wymóg normalności rozkładu i tego konsekwencje
 • Estymacja miar położenia i rozproszenia
 • Weryfikacja hipotez: zgodność rozkładu, istotność statystyczna wyniku
Blok III. Analiza zależności między badanymi zjawiskami
 • Miary zależności i wnioskowanie o zależności
 • Zależność statystyczna. Korelacja prosta i cząstkowa
 • Testy porównawcze – istotność różnic
 • Modelowanie zależności. Regresja wieloraka
 • Wizualizacja wyników

Prelegenci

Prowadząca jest profesorem w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań marketingowych, zastosowań metod ilościowych w formułowaniu strategii i działań marketingowych przedsiębiorstwa oraz na demograficznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach rynków konsumpcyjnych. Swe prace naukowe realizuje w ramach trzech specjalizacji badawczych tj. statystyki, demografii i badań marketingowych. Współpracuje z agencjami badawczymi jako konsultant z zakresu badań ilościowych. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Statystycznych (IASA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ludnościowych (EAPS).

Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz
Profesor w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół... więcej