Szkolenie
Umiędzynarodawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej jednostki
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Zapraszamy na warsztat:

Umiędzynarodawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej jednostki

 

Podczas warsztatu dowiecie się Państwo:

 • Jak urzeczywistnić proces umiędzynarodawiania badań w jednostce
 • Jakie są dostępne źródła finansowania międzynarodowej działalności badawczej (Horyzont 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, ERA-NET, COST, EUREKA, Harmonia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ERASMUS+, dofinansowanie krajowe, premia na Horyzoncie itp.)
 • Jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej
 • Jakie są najlepsze praktyki tych którym się udało przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej i za co odpowiada, co to jest lobbing i jak z niego korzystać itp.)
 • Jakie systemy wspierające mają uczelnie i instytuty zagraniczne, czego warto się od nich nauczyć – najlepsze praktyki jednostek europejskich
 • Co jest najważniejsze podczas przygotowywania projektów międzynarodowych,
 • Z kim najlepiej opłaca się współpracować
 • Jak planować i realizować projekty aby uniknąć kłopotów podczas ewentualnych kontroli – praktyczne wskazówki

 

W trakcie szkolenia:

 • Przeanalizujemy źródła finansowania działalności badawczej
 • Pokażemy które z nich dają największe szanse ich zdobycia
 • Omówimy sposoby programowania publicznych źródeł finansowania
 • Pokażemy jak wpływa realizacja projektu międzynarodowego na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia),
 • Podpowiemy jakie są najważniejsze informacje podczas procesu aplikowania o grant
 • Na podstawie praktyki wskażemy jak skutecznie radzić sobie z realizacją projektów międzynarodowych i zawrzeć korzystne dla siebie umowy
 • Jakie mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce

Dlaczego warto?

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jak sprawnie orientować się gdzie szukać finansowania międzynarodowych działań badawczych,
 • Jak zadbać o swoje interesy podczas ustalania warunków realizacji projektu
 • Jakie zyski przynosi jednostce Twój projekt międzynarodowy zatem jak dalej rozwijać swoją karierę naukową.
 • Kto i jak wspiera proces aplikowania o granty międzynarodowe.
 • Jak sprawnie zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami pojawiającymi się przy realizacji projektów międzynarodowych

Program

10:00-11:30
Blok I
Przegląd dostępnych obecnie źródeł finansowania działalności badawczej międzynarodowej na poziomie europejskim i krajowym.

Zostaną przedstawione możliwości aplikowania o środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową począwszy od badań podstawowych poprzez prace rozwojowe aż po wdrożenie pochodzące ze środków publicznych zarówno krajowych (MNiSW, NCN,NCBiR) jak i zagranicznych). Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. zasady udział u w projektach w ramach Programu Horyzont 2020, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, programów ERA-NET, COST, EUREKA, Harmonia,   przetargi, podwykonawstwo itp. Prezentacja będzie miała charakter praktyczny i zawierać będzie informacje o tym jak nie przegapić najbliższych interesujących nas konkursów w obecnej perspektywie budżetowej. Spotkanie zawierać będzie także praktyczne wskazówki w których konkurach warto uczestniczyć a o które jest się bardzo trudno starać.

11:30-11:45
Przerwa kawowa
11:45-13:00
Blok II
Instrumenty wspierające udział naukowców w badawczych projektach międzynarodowych.

Ta część szkolenia dotyczyć będzie informacji o tym jakie są obecnie dostępne instrumenty wspierające udział w międzynarodowych projektach badawczych (dofinansowanie krajowe do wkładu własnego, premia na Horyzoncie, zasady dotyczące komplementarności funduszy, logo HR) oraz w jaki sposób w najbliższych latach udział w tych projektach będzie wpływał na ocenę jednostek badawczych. Omówione będą także wszelkie inne metody umacniania współpracy międzynarodowej poprzez zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami na jakich działa Komisja Europejska i jej agencje w zakresie działalności badawczej. Opisane także zostaną przykładowe koncepcje w jaki sposób można praktycznie wykorzystać powyższą wiedzę i wpłynąć w ten sposób na ocenę jednostki. Omówione zostanie także pojęcie lobbingu jako legalne i powszechnie stosowane działanie do którego należy się dołączyć.

13:00-13:30
Przerwa lunchowa
13:30-14:30
Blok III
Jak realizacji projektów wpływa na sytuację finansową jednostki z uwzględnieniem zarówno bezpośrednio budżetu projektu jaki i pośredniego wpływu na dotację. Jak budować na bazie małych sukcesów duże projekty.
14:30-14:45
Przerwa kawowa
14:45-16:00
Blok IV
Najlepsze praktyki europejskie w systemach wspierania naukowców pozyskujących projekty międzynarodowe oraz praktyczne wskazówki dla wnioskodawców

Ta część szkolenia zostanie poświęcona informacjom o tym jak najlepsze ośrodki europejskie motywują  swoich pracowników do udziałów w projektach i co warto podpatrzyć. Z kim warto współpracować i jak pozyskiwać kontakty międzynarodowe oraz z jakich środków. Wspólnie z Państwem zastanowimy się także jak korzystając z dostępnych obecnie źródeł finansowania można rozwijać systemy motywacyjne oraz jak wpłyną one na sytuację finansową jednostki.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Katarzyna Markiewicz-Ślwia

Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT,  ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych (Programy Ramowe UE, Program Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Life+ , Tempus, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – CIP, European Science Foundation, Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane, ERA-Net, ERA-Net PLUS, COST). Koordynator merytoryczny i finansowy 9 projektów realizowanych w Programach Ramowych zarówno w roli koordynatora jak i partnera. Absolwentka studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej, École de MINES Saint-Étienne, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prowadzonych przez agencje krajowe a także Komisję Europejską, Research Executive Agency of the European Commission oraz liczne firmy szkoleniowe w całej Europie.

Miejsce i termin

21 maja, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych
Szkolenie
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie?

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Termin

21 maja 2018, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 30 marca 2018
499 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 613.77 PLN)
od 01 kwietnia 2018
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U