Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0 | Instytut PWN
Szkolenie

Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów 
i procedury awansu naukowego
w świetle ustawy 2.0

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Instytut PWN zaprasza na szkolenie 

Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów
i procedury awansu naukowego
w świetle nowych regulacji prawnych

 

Ustawa 2.0 swoim wejściem w życie spowodowała wiele zmian w strukturach szkół doktorskich czy procedurach, które obowiązują przy zdobywaniu awansu naukowego. Niezbędnym jest więc pozyskiwanie wiedzy o tym, co się zmieniło i jakie zmiany mogą jeszcze zaskoczyć. 

Szkolenie przygotowane jest z myślą o szczegółowym omówieniu nowych procedur awansów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, przepisów przejściowych, uprawnień i ryzyka, a także zmian w strukturze i organizacji szkół doktorskich. Poruszone zostaną węzłowe problemy i praktyczne pytania w zakresie nowych przepisów, a także orzecznictwo i rozwiązania nowych wyzwań stosowanych przez uczelnię.

Szkolenie adresujemy do:

 • pracowników uczelni zainteresowanych regulacjami awansu naukowego, kształcenia doktorantów i ocen okresowych nauczycieli akademickich
 • osób obsługujących postępowania awansowe jak i ubiegające się o awanse;
 • osób organizujących szkoły doktorskie jak i prowadzących sprawy awansowe w uczelniach 
 • administracji uczelni

Program

Rejestracja uczestników i poranna kawa
Awanse naukowe
Blok I
 • Prze/ypisywanie uprawnień (m.in. czy „minima kadrowe” mają znaczenie na etapie przypisywania, czy uczelnia ma obowiązek zgłosić brak kadry w zw. z niezłożeniem oświadczeń z art. 176 ust. 2 pkt 2-3 PWPSWiN liczymy wg oświadczeń z art. 343 lub art. 265 PSWiN?). Sens upoważniania rad przez rektora.
 • Szczegółowe omówienie nowych przesłanek awansów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (m.in. zagadnienia konstytucyjność „innych wymagań podmiotu doktoryzującego”, korekta braku przesłanki awansu habilitacyjnego ze „starej” ustawy, „nadaje się” czy „można nadać”).
 • Procedury awansowe – szczegółowe omówienie poszczególnych procedur (m.in. tryb wszczynania, braki formalne, opłaty, czego nie może organ awansowy dodatkowy, terminy na recenzje a zakaz bycia recenzentem, czego nie oceni recenzent, „pozytywność” recenzji, a ryzyka „niekonkluzywizmu”, regulamin z art. 192 ust. 2 i co w miejsce uchwał awansu doktorskiego, blokada możliwości „wycofania” wniosku habilitacyjnego, różnica między delegacją z art. 221 ust. 14 pkt 1 a delegacją z art. 192 ust. 2, kiedy zaczyna się postępowanie w sprawie nadania st. doktora – art. 192 ust. 2 pkt 1 a 186).
 • Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego: w całości – bo decyzja administracyjna (par. 1 ust.1 KPA) czy odpowiednio (jak art. 178 ust. 3 i 228 ust. 3)? Czy recenzent nie musi już być bezstronny.
 • Organy właściwe: kiedy senat, kiedy inny organ, kiedy komisja, a może rektor?
 • Sprawy w toku – szczegółowe omówienie przepisów przejściowych.
 • Nowe orzecznictwo i aktualne ryzyka (np. bezstronność recenzenta, polemika z recenzjami, udział prokuratora).
Szkoły Doktorskie
Blok II
 • Dlaczego jedna, a dlaczego kilka.
 • Organizacja szkoły: strukturalnie czy personalnie. 
 • Zadania rady szkoły a postępowanie awansowe.
 • Czym jest „wpis na listę doktorantów”. Czy wiemy z góry komu odmówimy – decyzją?
 • Czy uczelnia może kwestionować indywidualny plan badawczy a doktorant czy może go zmieniać.
 • Student studiów doktoranckich i jednocześnie w szkole doktorskiej (sposoby zapobiegania, skutki stypendialne).
 • Przesłanki skreślenia. Negatywna ocena śródokresowa, tryb przeprowadzania, zero-jedynkowość a plan badawczy, ryzyko niekonstytucyjności, dopuszczalność odwołania.
 • Złożenie rozprawy kończy kształcenie, czy zawsze?
 • Regulamin zamiast rozporządzenia. Regulamin awansu doktorskiego a regulamin szkoły.
Oceny okresowe
Blok III
 • Z załącznika do statutu do zarządzenia rektora.
 • Powiązanie z wymogami oceny parametrycznej.
 • Wpływ oceny na wynagrodzenia czy awanse.
 • Tryb oceny i polemika z jej wynikiem, wyroki sądu.

 

Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadzący

chałupka

 

mec. Marcin Chałupka

Kierownik Działu Organizacyjno-Legislacyjnego Politechniki Łódzkiej, radca prawny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Komisarz Wyborczy w Lublinie I.

Od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego.

W latach 2002-2006 szef biura Prawnego Parlamentu Studentów RP. 2006-09 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. W latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczestnik prac nad tworzeniem (2004‑2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym jako pełnomocnik Ministra NiSW. W latach 2013-15 w zespole ds. deregulacji Prawa szkolnictwa wyższego Fundacji Rektorów Polskich, w latach 2012-2016 wspierał zespół radców prawnych Politechniki Lubelskiej.

Autor cyklu publikacji nt. regulacji sektora szkolnictwa wyższego i awansu naukowego w Forum Akademickim, na portalu LUMEN, czy w Niezbędniku Akademickim, opinii prawnych, analiz problemowych, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Więcej na www.chalupka.pl

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również: