Szkolenie

Stypendia dla studentów i doktorantów
w świetle ustawy 2.0

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

 Stypendia dla studentów i doktorantów
w świetle ustawy 2.0

Zmiany, które zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie Ustawy 2.0 są niewątpliwie ważne do przedyskutowania i zestawienia z panującymi wcześniej zasadami. Instytut PWN organizuje szkolenie, na którym objaśnione zostaną zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów uczelni wyższej oraz postępowanie administracyjne w sprawach pomocy materialnej. 

Ekspert mgr Jakub Jasiński wyjaśni również mechanizmy postępowania i sposobu załatwiania sprawy w przyznania świadczenia pomocy materialnej oraz przekaże uczestnikom informacje jakie zmiany zaszły po wejściu w życie Ustawy 2.0 w zakresie zdobywania świadczeń socjalnych. 

Cele szkolenia

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Uzyska informacje na temat postępowania przed organami uczelni w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej, również dla obcokrajowców i osób  niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019
 • Dowie się jakie zmiany zaszły po wejściu w życiu Ustawy 2.0 w zakresie zdobywania świadczeń socjalnych
 • Uzyska wiedzę w przedmiocie zasad ustalenia kryteriów przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Pozyska wiedzę i umiejętności dotyczące liczenia dochodu w rodzinie studenta/doktoranta i wyjaśniania jego sytuacji materialnej
 • Pozna nowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będą stosowane od 1 stycznia 2019 roku i od 1 października 2019 roku
 • Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, poprzez rozwiązywanie kazusów prawa administracyjnego i budowę decyzji administracyjnych. Uczestnicy szkolenia będą pracować w zespołach roboczych zajmujących się sprawami z zakresu pomocy materialnej

Program

Regulacje ustawowe w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej w uczelni obowiązujące w roku akademickim 2018/2019
Blok I
 • Omówienie ustawowego katalogu świadczeń pomocy materialnej, przysługujących studentom i doktorantom uczelni,
 • Przesłanki ustawowe przyznawania stypendium socjalnego, zasady ustalania składu rodziny studenta, podstawowe definicje w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych,
 • Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta, zakres stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w postępowaniach w sprawie przyznania świadczeń socjalnych studentom,
 • Zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż studencki – zasady przyznawania, wyjaśnienie praktyczne pojęcia odległości od miejsca zamieszkania do uczelni oraz „utrudniania studiowania”,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – zasady przyznawania świadczenia, zasady ustalania okresu, na który jest przyznawane świadczenie,
 • Zapomoga losowa – zasady przyznawania świadczenia, definiowanie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną,
 • Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom.
Przerwa kawowa
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Blok II
 • Konkretyzacja przesłanek ustawowych przyznawania świadczenia pomocy materialnej studentom i doktorantom,
 • Stypendium rektora dla studentów I roku.
Przerwa lunchowa
Nowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będą stosowane od 1 stycznia 2019 r. i od 1 października 2019 r.
Blok III
 • Rodzaje świadczeń pomocy materialnej przyznawanych w uczelni wyższej,
 • Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej wg przepisów obowiązujących od 1 października 2019 roku,
 • Świadczenia pomocy przyznawane przez osoby i instytucje poza uczelnią, zasady ich przyznawania,
 • Organy przyznające świadczenia pomocy materialnej – różnice pomiędzy dotychczas obowiązującymi przepisami a ustawą 2.0,
 • Warunki przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom od roku akademickiego 2019/2020 – wspólne kryteria dla wszystkich świadczeń,
 • Stypendium socjalne – zasady przyznawania, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • Zasady ustalania dochodu na osobę w rodzinie studenta w oparciu o przepisy ustawy 2.0,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zasady jego przyznawania od roku akademickiego 2018/2019,
 • Zapomoga – nowe kryteria jej przyznawania,
 • Stypendium rektora – kryteria i zasady przyznawania,
 • Zakwaterowanie w domu studenckim uczelni i wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni jako formy pomocy materialnej,
 • Regulamin przyznawania świadczeń i jego treść – opis zagadnień, które należy unormować w regulaminie,
 • Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom,
 • Kilka słów o kredycie studenckim i kryteriach jego udzielenia,
 • Zasady finansowania świadczeń pomocy materialnej od 1 października 2019 roku – budowa funduszu pomocy materialnej.
Warsztaty praktyczne dotyczące świadczeń
Blok IV
 • Kazusy poświęcone zasadom obliczania dochodu, gromadzeniu dokumentacji i prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • Symulacje obrad komisji stypendialnej – sporządzanie dokumentacji z posiedzenia organu,
 • Konstruowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Odbiór certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadzący

mgr Jakub Jasiński

Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 – 2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2015 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego, w tym w indywidualnych sprawach studenckich. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem regulaminów przyznawania świadczeń pomocy materialnej i regulaminów studiów, statutów uczelni, budową aktów prawnych w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowań w indywidualnych sprawach studenckich.

Miejsce i termin

27 września , Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań - wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
Szkolenie
Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
Szkolenie
Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Termin

27 września 2019, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 27 września 2019
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)

{{sectionTitle}}

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U