Szkolenie

Praktyczne szkolenie w zakresie przyznawania pomocy materialnej!

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Zapraszamy na szkolenie:

Przyznawanie pomocy materialnej na uczelni

Cele szkolenia:

 

 • Objaśnienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelni wyższej
 •  Przekazanie wiedzy na temat postępowania administracyjnego w sprawach pomocy materialnej
 •  Wyjaśnienie mechanizmów postępowania i sposobu załatwiania sprawy w przedmiocie przyznania świadczenia pomocy materialnej

Dlaczego warto?

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Uzyska informacje na temat postępowania przed organami uczelni w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej
 • Uzyska wiedzę w przedmiocie zasad ustalenia kryteriów przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Pozyska wiedzę i umiejętności dotyczące liczenia dochodu w rodzinie studenta/doktoranta i wyjaśniania jego sytuacji materialnej
 • Opanuje umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej i wydawania decyzji kończącej to postępowanie.
 • Będzie potrafił Wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, poprzez rozwiązywanie kazusów prawa administracyjnego i budowę decyzji administracyjnych. Uczestnicy szkolenia będą pracować w zespołach roboczych zajmujących się sprawamiz zakresu pomocy materialnej;

W trakcie szkolenia:

 

 • Przeanalizujemy źródła finansowania działalności badawczej
 • Pokażemy które z nich dają największe szanse ich zdobycia
 • Omówimy sposoby programowania publicznych źródeł finansowania
 • Pokażemy jak wpływa realizacja projektu międzynarodowego na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia),
 • Podpowiemy jakie są najważniejsze informacje podczas procesu aplikowania o grant
 • Na podstawie praktyki wskażemy jak skutecznie radzić sobie z realizacją projektów międzynarodowych i zawrzeć korzystne dla siebie umowy
 • Jakie mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce

Program

Blok I
REGULACJE USTAWOWE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W UCZELNI
 • Omówienie ustawowego katalogu świadczeń pomocy materialnej, przysługujących studentom
  i doktorantom Uczelni
 • Przesłanki ustawowe przyznawania stypendium socjalnego, zasady ustalania składu rodziny
  studenta, podstawowe definicje w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych
 • Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta, zakres stosowania ustawy o świadczeniach
  rodzinnych w postępowania w sprawie przyznania świadczeń socjalnych studentom
 • Zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż studencki – zasady przyznawania, wyjaśnienie praktyczne pojęcia odległości od miejsca zamieszkania do uczelni oraz „utrudniania studiowania”, wpływ zmiany przepisów
  o obowiązku meldunkowym na ustalanie okoliczności faktycznych, dających podstawę do przyznania świadczenia
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – zasady przyznawania świadczenia, zasady ustalania okresu na który jest przyznawane świadczenie
 • Zapomoga losowa – zasady przyznawania świadczenia, definiowanie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną
Przerwa kawowa
Blok II
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 • Wpływ ustawy prawo o szkolnictwie wyższym na prowadzenie postępowań administracyjnych
  w sprawach studenckich, w tym w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom;
 • Wymogi co do treści Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
Przerwa lunchowa
Blok III
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRZEDMIOCIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
 • Organy prowadzące postępowanie administracyjne (Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna, Odwoławcza Komisja Socjalna, zasady powoływania organów postępowania
 • Charakterystyka postępowania poprzedzającego wydanie decyzji – zasady prowadzenia postępowania dowodowego w indywidualnych sprawach studenckich
 • Dokumentacja procesowa postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania
  świadczeń pomocy materialnej (formularze procesowe, protokoły)
 • Charakterystyka postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania stypendium
  rektora dla najlepszych studentów – wymogi co do postępowania i organy prowadzące
  postępowanie;
 • Konstrukcja decyzji administracyjnej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Kwestie incydentalne w postępowaniu administracyjnym – postanowienia
 • Stwierdzanie prawomocności decyzji administracyjnej w przedmiocie świadczeń pomocy
  materialnej i jej wpływ na wypłatę świadczenia;
 • Postępowania odwoławcze
 • Wzruszalność decyzji administracyjnych (sprostowanie i uzupełnienie decyzji, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności wydanej decyzji administracyjnej) i zwrot/umorzenie nienależnie pobranych świadczeń
 • Wadliwość decyzji administracyjnych – ogólna charakterystyka
 • Doręczanie decyzji administracyjnych
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (zasady postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, „autokontrola ostatecznych decyzji administracyjnych, formułowanie odpowiedzi na skargę, rozstrzygnięcia sądu dotyczące zaskarżonych decyzji administracyjnych)przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom
Blok IV
 • Kazusy poświęcone zasadom obliczania dochodu, gromadzeniu dokumentacji i prowadzeniu
  postępowań administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
 • Symulacje obrad komisji stypendialnej – sporządzanie dokumentacji z posiedzenia organu
 • Konstruowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń
BLOK V
PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH USTAWY W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

prezentacja założeń wynikających z projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi mgr Jakub Jasiński

 

_SAF4321

Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 – 2012 członek Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, a od 2015 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego, w tym
w indywidualnych sprawach studenckich. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem regulaminów przyznawania świadczeń pomocy materialnej
i regulaminów studiów, statutów uczelni, budową aktów prawnych
w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowań w indywidualnych sprawach studenckich.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Tobiasz Żędzianowski

Koordynator ds. Konferencji i Szkoleń

Email: tobiasz.zedzianowski@pwn.pl

Tel.:22 695 41 89