Szkolenie

Praktyczne szkolenie
w zakresie przyznawania pomocy materialnej!

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Przyznawanie pomocy materialnej na uczelni

 • Objaśnienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelni wyższej
 • Przekazanie wiedzy na temat postępowania administracyjnego w sprawach pomocy materialnej
 • Wyjaśnienie mechanizmów postępowania i sposobu załatwiania sprawy w przedmiocie przyznania świadczenia pomocy materialnej
 • Informacje jakie zmiany zaszły po wejściu w życiu Ustawy 2.0 w zakresie zdobywania świadczeń socjalnych


Dlaczego warto?

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Uzyska informacje na temat postępowania przed organami uczelni w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej, również dla obcokrajowców i osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019
 • Dowie się jakie zmiany zaszły po wejściu w życiu Ustawy 2.0 w zakresie zdobywania świadczeń socjalnych
 • Uzyska wiedzę w przedmiocie zasad ustalenia kryteriów przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Pozyska wiedzę i umiejętności dotyczące liczenia dochodu w rodzinie studenta/doktoranta i wyjaśniania jego sytuacji materialnej
 • Pozna nowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będą stosowane od 1 stycznia 2019 roku i od 1 października 2019 roku
 • Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, poprzez rozwiązywanie kazusów prawa administracyjnego i budowę decyzji administracyjnych. Uczestnicy szkolenia będą pracować w zespołach roboczych zajmujących się sprawami z zakresu pomocy materialnej;

W trakcie szkolenia:

 

 • Przeanalizujemy źródła finansowania działalności badawczej
 • Pokażemy które z nich dają największe szanse ich zdobycia
 • Omówimy sposoby programowania publicznych źródeł finansowania
 • Pokażemy jak wpływa realizacja projektu międzynarodowego na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia),
 • Podpowiemy jakie są najważniejsze informacje podczas procesu aplikowania o grant
 • Na podstawie praktyki wskażemy jak skutecznie radzić sobie z realizacją projektów międzynarodowych i zawrzeć korzystne dla siebie umowy
 • Jakie mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce

Program

Blok I
REGULACJE USTAWOWE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W UCZELNI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
 • Omówienie ustawowego katalogu świadczeń pomocy materialnej, przysługujących studentom i doktorantom Uczelni;
 • Przesłanki ustawowe przyznawania stypendium socjalnego, zasady ustalania składu rodziny studenta, podstawowe definicje w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych;
 • Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta, zakres stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w postępowaniach w sprawie przyznania świadczeń socjalnych studentom;
 • Zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż studencki – zasady przyznawania, wyjaśnienie praktyczne pojęcia odległości od miejsca zamieszkania do uczelni oraz „utrudniania studiowania”;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – zasady przyznawania świadczenia, zasady ustalania okresu, na który jest przyznawane świadczenie;
 • Zapomoga losowa – zasady przyznawania świadczenia, definiowanie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną;
 • Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom
Przerwa kawowa
Blok II
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
 • Konkretyzacja przesłanek ustawowych przyznawania świadczenia pomocy materialnej studentom i doktorantom
 • Stypendium rektora dla studentów I roku
Przerwa lunchowa
Blok III
NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 3 LIPCA 2018 ROKU PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE, KTÓRE ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ ODPOWIEDNIO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, A BĘDĄ STOSOWANE OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU I OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
 • Rodzaje świadczeń pomocy materialnej przyznawanych w uczelni wyższej;
 • Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej wg przepisów obowiązujących od 1 października 2019 roku;
 • Świadczenia pomocy przyznawane przez osoby i instytucje poza uczelnią, zasady ich przyznawania;
 • Organy przyznające świadczenia pomocy materialnej – różnice pomiędzy dotychczas obowiązującymi przepisami a ustawą 2.0
 • Warunki przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom od roku akademickiego 2019/2020 – wspólne kryteria dla wszystkich świadczeń;
 • Stypendium socjalne – zasady przyznawania, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
 • Zasady ustalania dochodu na osobę w rodzinie studenta w oparciu o przepisy ustawy 2,0
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zasady jego przyznawania od roku akademickiego 2018/2019
 • Zapomoga – nowe kryteria jej przyznawania
 • Stypendium rektora – kryteria i zasady przyznawania
 • Zakwaterowanie w domu studenckim uczelni i wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni jako formy pomocy materialnej
 • Regulamin przyznawania świadczeń i jego treść – opis zagadnień, które należy unormować w regulaminie;
 • Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom;
 • Kilka słów o kredycie studenckim i kryteriach jego udzielenia;
 • Zasady finansowania świadczeń pomocy materialnej od 1 października 2019 roku – budowa funduszu pomocy materialnej
Blok IV
WARSZTATY PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
 • Kazusy poświęcone zasadom obliczania dochodu, gromadzeniu dokumentacji i prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
 • Symulacje obrad komisji stypendialnej – sporządzanie dokumentacji z posiedzenia organu;
 • Konstruowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń

Szkolenie poprowadzi

mgr Jakub Jasiński

 

_SAF4321

Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 – 2012 członek Rady Głównej Naukii Szkolnictwa Wyższego, a od 2015 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego, w tymw indywidualnych sprawach studenckich.

Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem regulaminów przyznawania świadczeń pomocy materialneji regulaminów studiów, statutów uczelni, budową aktów prawnychw systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowań w indywidualnych sprawach studenckich.

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
Szkolenie
Prawo autorskie w działalności uczelni