Nowe szkolenie Instytutu PWN

Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych

Szanowni Państwo!

Metody statystyczne są powszechnie wykorzystywane do planowania i interpretacji wyników badań naukowych. Realizacja ilościowej analizy danych pochodzących z obserwacji, wywiadu lub eksperymentu, w zależności od treści hipotez badawczych jest trudna, a zarazem niezbędna w prowadzeniu badań naukowych. Powszechnie stosowane programy statystyczne umożliwiają dokonanie analizy danych w dosyć prosty sposób. Jednak w celu przeprowadzenia poprawnej, pod względem metodologicznym, analizy statystycznej, należy wiedzieć jakie narzędzia zostały wykorzystane i czy są one adekwatne.

Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne warsztaty na temat:

Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych

diagram digital

W trakcie warsztatów szczególną uwaga zwrócimy na praktyczną stronę prowadzenia analiz oraz na ocenę ich jakości.
Pani Profesor Małgorzata Rószkiewicz omówi zagadnienia:
* budowy skal pomiaru oraz oceny ich rzetelności,
* oceny trafności wewnętrznej i zewnętrznej badania,
*oceny błędów losowych i kontroli występowania błędów nielosowych.

W zakresie analizy wyników uwagę skoncentrujemy  na adekwatności metod analizy do przyjętych zasad pomiaru.

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników naukowych, posiadających podstawową wiedzą z zakresu analiz statystycznych.

Program

Panel I
10:00-11:30
Model konceptualny: hipoteza badawcza a hipoteza statystyczna - operacyjne definicje badanych zmiennych i analizowanych zależności.
Skale i analityczne konsekwencje ich stosowania.
Skale jedno- i wielowymiarowe.
Pomiar zależny i niezależny. Trafność i rzetelność.
11:30-11:45
Przerwa na kawę
Panel II
11:45-13:15
Badane wewnętrznej spójności bazy danych.
Braki danych: imputacje deterministyczne, imputacje stochastyczne.
Ważenie danych.
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
Panel III
13:45-15:15
Analiza struktury. Wnioskowanie o strukturze zjawisk.
Istota wnioskowania statycznego: estymacja i weryfikacja hipotez statystycznych (testy istotności).
Metody badania współzależności dla zjawisk niemierzalnych i mierzalnych: zależność stochastyczna, analiza wariancji.
15:15-15:30
Przerwa na kawę
Panel IV
15:30-17:00
Metody badania współzależności dla zjawisk niemierzalnych i mierzalnych: korelacja prosta, cząstkowa oraz wieloraka.
Zależności pozorne i przyczynowe.
17:00-17:10
Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi  Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz.

Miejsce i termin

2 czerwca, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie?
Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
Konferencja
Bezpieczeństwo na uczelniach. Postępowanie na wypadek ataków terrorystycznych

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

2 czerwca 2017, Warszawa

Cennik/kod

od 01 maja 2017
499 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 613.77 PLN)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.