Konstytucja dla nauki – prawne, ustrojowe i organizacyjne aspekty funkcjonowania uczelni po wejściu w życie ustawy 2.0 | Instytut PWN
Szkolenie

Konstytucja dla nauki.
Prawne, ustrojowe i organizacyjne aspekty
funkcjonowania uczelni po wejściu w życie ustawy 2.0

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

 Instytut PWN zaprasza na szkolenie pn.:

Konstytucja dla nauki.
Prawne, ustrojowe i organizacyjne aspekty
funkcjonowania uczelni po wejściu
w życie ustawy 2.0

 

Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczelni w roku akademickim 2018/2019. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na wprowadzeniu wszystkich nowych zmian od razu.

Wiele nowych instytucji w systemie szkolnictwa wyższego, jak np.: szkoły doktorskie, rozwiązania dotyczące pomocy materialnej, ustanowienie Rady Uczelni nie będą funkcjonowały od 1 października 2018 roku. Instytucje będą wprowadzane do systemu szkolnictwa wyższego stopniowo, w terminach wskazanych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku.

Druga część szkolenia będzie analizą nowych instytucji w systemie szkolnictwa wyższego, jak również zmian w zakresie kształcenia studentów i doktorantów. Dokonamy również i wyjaśnienia nowych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania uczelni, wymogów jej aktów wewnętrznych, gospodarki finansowej jak również praw i obowiązków studentów.

Program

Co nas czeka od roku akademickiego 2019/2020:
Nowe pojęcie systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Nowe podstawy prawne funkcjonowania uczelni i jej zadania
Różnica pomiędzy uczelnią akademicką, a uczelnią zawodową

wyjaśnienie pojęć kategorii naukowych uczelni wyższych, stosowanie pojęć „akademia”, „politechnika”, „uniwersytet” w nomenklaturze uczelni.

Ustrój uczelni
 • organy uczelni: kreowanie, kadencja, kompetencje i zadania; kryteria formalne stawiane osobom piastującym funkcje w organach uczelni i organów uczelni,
 • statut uczelni w nowym brzmieniu – omówienie materii aktu prawnego
  w niezbędnym zakresie,
 • nowe zasady gospodarki finansowej uczelni – ogólna charakterystyka,
 • obowiązki informacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej zawartym na stronie internetowej uczelni.
Prowadzenie studiów
 • zasady prowadzenia studiów – podstawowe informacje,
 • zasady przyjmowania na studia wyższe i sposoby ustalania kryteriów rekrutacji, postępowanie w sprawie przyjęcia na studia,
 • zasady skreślania z listy studentów
 • proces potwierdzania „efektów uczenia się” w nowych ramach prawnych – omówienie zmian,
 • sposób dokumentowania przebiegu studiów w nowej formule,
 • regulamin studiów – omówienie zmian w zakresie sposobu jego ustalania i jego zawartości,
 • warunki ukończenia studiów w świetle nowych przepisów,
 • nowy katalog pobierania opłat za usługi edukacyjne i zasady ustalania opłat za te usługi,
 • postępowania administracyjne w nowej formule.
Prawa i obowiązki studenta w nowej formule
 • omówienie zmian w systemie pomocy materialnej – ogólna charakterystyka,
 • prawa i obowiązki studentów wymagające uregulowania w aktach wewnętrznych uczelni
Samorząd studencki i organizacje studenckie – nowe kompetencje i obowiązki
Zmiany w sposobie kształcenia doktorantów
 • utworzenie szkoły doktorskiej,
 • zasady przyjmowania do szkoły doktorskiej,
 • regulamin szkoły doktorskiej – zawartość aktu prawnego,
 • warunki kształcenia doktorantów,
 • prawa i obowiązki doktoranta (stypendium doktoranckie, świadczenia pomocy materialnej, prawa i obowiązki doktoranta w pozostałym zakresie),
 • skreślenie z listy doktorantów, zasady zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • ewaluacja szkół doktorskich – zagadnienia podstawowe
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów w świetle nowych przepisów
Nadzór nad uczelniami w świetle nowych przepisów – uprawnienia ministra i obowiązki rektora
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Odbiór certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadzący

 

mgr Jakub Jasiński

Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 – 2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2015 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego, w tym w indywidualnych sprawach studenckich. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem regulaminów przyznawania świadczeń pomocy materialnej i regulaminów studiów, statutów uczelni, budową aktów prawnych w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowań w indywidualnych sprawach studenckich.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również: