Szkolenie

Tworzenie kierunków studiów,
realizacja i ewaluacja kształcenia

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Instytut PWN zaprasza na szkolenie 

Tworzenie kierunków studiów, 
realizacja i ewaluacja kształcenia

Ustawa 2.0 swoim wejściem w życie spowodowała wiele zmian wymagających dokonania analizy modyfikacji w  organizacji kształcenia na uczelni, zmian obowiązków i praw uczelni w prowadzeniu studiów a także nowego sposobu kontroli i oceny jakości i ewaluacji kształcenia.

Na szkoleniu wyjaśnione zostaną zasady tworzenia studiów , przybliżone  nowe definicje, terminy i pojęcia w obszarze prowadzenia studiów, omówione zostaną uprawnienia, kompetencje i obowiązki spoczywające na uczelni pod względem zorganizowania i przygotowania procesu kształcenia a także sposoby kontroli i  nadzoru realizowania  tych obowiązków wraz z zasadami oceny jakości i ewaluacji kształcenia.

Szkolenie  adresowane jest do  kadry akademickiej
i pracowników administracyjnych oraz do studentów
zaangażowanych w działania legislacyjne
i projakościowe w procesie kształcenia. 

Program

Rejestracja uczestników i poranna kawa
Podstawy prawne w zakresie prowadzenia studiów i ewaluacji jakości kształcenia
 • wiadomości wstępne,
 • podstawy prawne,
 • podstawowe definicje
Prowadzenie studiów
 • przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe,
 • nowe definicje, terminy i pojęcia w obszarze prowadzenia studiów,
 • organy uczelni uprawnione i ich kompetencje w obszarze kształcenia,
 • rodzaje studiów i zasady ich organizacji,
 • warunki uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów,
 • warunki tworzenia i funkcjonowania filii.
Prowadzenie kształcenia na studiach
 • warunki i wymagania jakie muszą spełniać programy studiów,
 • program studiów a kryteria oceny programowej,
 • wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • zasady przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia na studiach,
 • postępowanie oceniające, raport samooceny uczelni, ramowy plan wizytacji, raport zespołu oceniającego,
 • typy ocen programowych i kompleksowych,
 • szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny programowej,
 • szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny kompleksowej,
 • certyfikaty i akredytacje krajowych lub międzynarodowych podmiotów dokonujących ocen jakości kształcenia.
Bazy danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
 • zakres przedmiotowy raportowanych danych do Systemu „POL-on”,
 • rola i znaczenie przetwarzania danych w Systemie,
 • odpowiedzialność prawna i sankcje administracyjne i konsekwencje finansowe  za nierzetelność i nieterminowość w aktualizowaniu danych systemu.
Podsumowanie i wnioski końcowe oraz dyskusja
Zakończenie szkolenia i odebranie certyfikatów uczestnictwa

Prowadzący

 maszniew

Grażyna Maszniew

Od 1998 roku  pracownik a od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Śląskiej. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na uczelni, od 10 lat audytor uczelniany ds. kształcenia. 

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego. 

Miejsce i termin

6 listopada 2019, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań - wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
Szkolenie
Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
Szkolenie
Stypendia dla studentów i doktorantów w świetle ustawy 2.0

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnienie z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– zeszyt szkoleniowy,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

6 listopada 2019 2019, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 06 listopada 2019
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

{{sectionTitle}}

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U