Warsztaty

Co nas czeka …?
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
w nowym brzmieniu

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczelni w roku akademickim 2018/2019. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na wprowadzeniu wszystkich nowych zmian od razu. Wiele nowych instytucji w systemie szkolnictwa wyższego, jak np.: szkoły doktorskie, rozwiązania dotyczące pomocy materialnej, ustanowienie Rady Uczelni nie będą funkcjonowały od 1 października 2018 roku. Instytucje będą wprowadzane do systemu szkolnictwa wyższego stopniowo, w terminach wskazanych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku.

Druga część szkolenia będzie analizą nowych instytucji w systemie szkolnictwa wyższego, jak również zmian w zakresie kształcenia studentów i doktorantów. Dokonamy również i wyjaśnienia nowych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania uczelni, wymogów jej aktów wewnętrznych, gospodarki finansowej jak również praw i obowiązków studentów.

Program

Co nas czeka w roku akademickim 2018/2019?
 • omówienie przepisów przejściowych,
 • wyjaśnienie w jakim zakresie przepisy dotychczas obowiązujące znajdują swoje zastosowanie w wybranych przypadkach w roku akademickim 2018/2019,
 • świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019,
 • zasady kształcenia studentów i doktorantów w 2018/2019,
 • terminy wejścia nowych aktów wewnętrznych uczelni w życie,
 • kadencje organów uczelni i sposób ich wygaszania
Co nas czeka od roku akademickiego 2019/2020?”
 • nowe pojęcie systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • nowe podstawy prawne funkcjonowania uczelni i jej zadania,
 • różnica pomiędzy uczelnią akademicką a uczelnią zawodową; wyjaśnienie pojęć kategorii naukowych uczelni wyższych, stosowanie pojęć „akademia”, „politechnika”, „uniwersytet” w nomenklaturze uczelni wyższych,
 • ustrój uczelni wyższych:
  a) organy uczelni: kreowanie; kadencja, kompetencje i zadania; kryteria formalne stawiane osobą piastującym funkcję w organach uczelni i organów uczelni,
  b) statut uczelni w nowym brzmieniu – omówienie materii aktu prawnego w niezbędnym zakresie,
  c) nowe zasady gospodarki finansowej uczelni – ogólna charakterystyka,
  d) obowiązki informacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej zawartym na
  stronie internetowej uczelni wyższej
 • prowadzenie studiów:
  a) zasady prowadzenia studiów – podstawowe informacje,
  b) zasady przyjmowania na studia wyższe i sposoby ustalania kryteriów rekrutacji,
  postępowanie w sprawie przyjęcia na studia,
  c) proces potwierdzania „efektów uczenia się” w nowych ramach prawnych –
  omówienie zmian,
  d) zasady ustalania kadry akademickiej do prowadzenia zajęć na konkretnym
  kierunku studiów,
  e) sposób dokumentowania przebiegu studiów w nowej formule,
  f) regulamin studiów – omówienie zmian w zakresie sposobu jego ustalania i jego
  zawartości,
  g) warunki ukończenia studiów w świetle nowych przepisów,
  h) nowy katalog pobierania opłat za usługi edukacyjne i zasady ustalania opłat za
  te usługi,
  i) postępowania administracyjne w nowej formule,
 • prawa i obowiązki studenta w nowej formule:
  a) omówienie zmian w systemie pomocy materialnej – ogólna charakterystyka,
  b) prawa i obowiązki studentów wymagające uregulowania w aktach
  wewnętrznych uczelni,
 • samorząd studencki i organizacje studenckie – nowe kompetencje i obowiązki
 • zmiany w sposobie kształcenia doktorantów:
  a) utworzenie szkoły doktorskiej,
  b) zasady przyjmowania do szkoły doktorskiej,
  c) regulamin szkoły doktorskiej – zawartość aktu prawnego,
  d) warunki kształcenia doktorantów,
  e) prawa i obowiązki doktoranta (stypendium doktoranckie, świadczenia pomocy
  materialnej, prawa i obowiązki doktoranta w pozostałym zakresie),
  f) skreślenie z listy doktorantów, zasady zakończenia kształcenia w szkole
  doktorskiej,
  g) ewaluacja szkół doktorskich – zagadnienia podstawowe,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów w świetle nowych przepisów,
 • nadzór nad uczelniami wyższymi w świetle nowych przepisów – uprawnienia Ministra i obowiązki rektora
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadzący

_SAF4321

 

mgr Jakub Jasiński

Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 – 2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2015 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego, w tym w indywidualnych sprawach studenckich. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem regulaminów przyznawania świadczeń pomocy materialnej i regulaminów studiów, statutów uczelni, budową aktów prawnych w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowań w indywidualnych sprawach studenckich.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94