• Szkolenia dla kadry akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od 65 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe, ściśle współpracując z uczelniami. Wieloletnie ...
 • Akademia Raka Piersi 2018
  Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego i rozsianego raka piersi w zakresie ...
 • Trudne zachowania pacjentów. Metody i techniki postępowania
  Co raz częściej mówi się, o agresji ze strony pacjentów, z jaką spotykają się pracownicy służ...
 • Dermatologia Premium plus 2018
  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej konferencji Dermatologia ...
 • Konstrukcje Budowlane 2018
  Praktyczna konferencja dla inżynierów budownictwa Czołowe spotkanie przeznaczone dla polskiej branży budowlanej Zapraszamy Państwa do ...

Ustawa 2.0

 • 19 września 2017

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad tzw. Konstytucją dla nauki, czyli nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną też Ustawą 2.0. W proces tworzenia założeń do nowych przepisów włączone zostało środowisko naukowe. Gotowy projekt ustawy przedstawi 19 września w Krakowie na Narodowym Kongresie Nauki wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w resorcie nauki, kluczowym dokumentem dla funkcjonowania uczelni będzie statut - to w nim zostaną zawarte najważniejsze przepisy dotyczące jej działania. W myśl zapisów proponowanych przez MNiSW, statut ma określić m.in. organizację i zasady funkcjonowania uczelni, w tym sposób powoływania organów uczelni, skład senatu, funkcje kierownicze w uczelni, tryb nadawania stopni naukowych, zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię. Ustawa określi wyłącznie zasady działania najważniejszych organów na poziomie uczelni, czyli rektora, rady uczelni i senatu.

Ministerstwo planuje, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie w październiku 2018 roku. Jednak uczelnie będą miały 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie na uchwalenie statutów na podstawie nowych przepisów. W ocenie MNiSW wprowadzane zmiany w ustroju szkół wyższych mają dać uczelniom jeszcze większą autonomię niż obecnie.

Nowością będą rady uczelni. Ponad 50 proc. ich składu mają stanowić osoby spoza uczelni. Wyboru członków rady dokona senat uczelni. Obligatoryjnie w tym gronie znajdzie się też przewodniczący samorządu studenckiego. Rada będzie miała łącznie 7 lub 9 członków – zależne o statutowych regulacji w uczelni. Do zadań tego gremium będzie należało m.in. uchwalanie statutu oraz strategii uczelni, sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową uczelni i nad zarządzaniem uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora.
Przygotowywana ustawa przewiduje też nowy sposób powołania rektora i zakres jego obowiązków. Z zapisów zawartych w obowiązującej ustawie wynika, że może być on powołany w drodze wyborów albo w wyniku konkursu. Do obowiązków rektora według projektu nowej ustawy będzie należało m.in. zarządzanie uczelnią, przygotowywanie projektów statutu i projektu strategii uczelni, prowadzenie polityki kadrowej. Będzie też odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej uczelni, a także ustalanie szczegółowej struktury organizacyjnej uczelni.
W dalszym ciągu senat uczelni mają tworzyć studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni. Ich kadencja potrwa również 4 lata. Reprezentacja studentów i doktorantów pozostanie bez zmian - na poziomie nie mniejszym niż 20 proc. W myśl nowych zapisów gremium to nie będzie już jednak uchwalać statutu. Co istotne, pierwszy statut po reformie uchwali, tak jak dotychczas, senat uczelni.
MNiSW zaznacza, że zmiany w ustroju uczelni będą się dokonywać stopniowo. Pierwsze rady uczelni mają się pojawić do 30 czerwca 2019 r. Ich półtoraroczna kadencja ma być w całości poświęcona opracowaniu regulaminu działania tego organu i przygotowanie do wyłaniania kandydatów na rektorów.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, Szymon Zdziebłowski (PAP)

 

Książki
Czasopisma