• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Akademia Czerniaka 2019
  Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których na prawdziwych ...
 • Szkolenia dla kadry akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
 • PRAKTYCZNY KURS EKG - edycje 2019!
  Jak wygląda prawidłowa technika wykonania i interpretacji badania EKG? zapraszamy na VIII i IX edycję szkolenia Warsztaty poprowadzą ...

Jak poprawić opiekę nad chorymi na raka jelita grubego?

 • 7 lutego 2018

Zachorowania na raka jelita grubego stanowią w polskiej populacji drugą najliczniejszą po raku płuca grupę zachorowań na nowotwory oraz drugą przyczynę zgonów z powodów onkologicznych. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przygotował specjalny raport dotyczący możliwości poprawy opieki nad chorymi.

Wnioski oraz rekomendacje raportu „Możliwości poprawy opieki nad chorymi na raka jelita grubego w kontekście trendów epidemiologicznych i aspektów ekonomicznych” zaprezentowano 6 lutego w siedzibie Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.

Inwestować w profilaktykę

Dynamika zapadalności na raka jelita grubego jest jedną z najwyższych w Europie. W 2014 roku zachorowało w Polsce 17 400 osób, a zmarło – 11 400. Wg danych programu CONCORDE, publikowanych w listopadzie 2017 przez OECD, w Polsce wskaźniki 5-letniej przeżywalności chorych na raka okrężnicy wynoszą 52,8% a chorych na raka odbytu 48,4% - to gorsze wskaźniki niż w Turcji, Czechach, Łotwie, Litwie czy Estonii. Rak jelita grubego stanowi też poważne obciążenie społeczno-ekonomiczne. W 2016 r. ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ skorzystało ok 115 000 osób, podczas gdy 4 lata wcześniej tylko 98 000. Roczne straty dla gospodarki związane z utratą produktywności spowodowaną tym nowotworem szacowane są na 2 203,5 mln zł do 2 356,2 mln zł.

W tym kontekście wydatki na profilaktykę, efektywną diagnostykę i skuteczne leczenie raka jelita grubego należy traktować jak inwestycję w kapitał produktywności polskiego społeczeństwa oraz ograniczenie kosztów społecznych związanych z czasową lub trwałą niezdolnością do pracy.

Problemy i potrzeby

Autorzy raportu zaproponowali rekomendacje i konkretne rozwiązania, które powinny stać się bodźcem do debaty z udziałem wszystkich interesariuszy obszaru ochrony zdrowia i wytyczyć plan działania w najbliższej przyszłości. Dotyczą one zarówno profilaktyki jak i optymalizacji modelu opieki nad osobami chorymi, dostępu do aktywnego leczenia w III i IV linii, a także poprawy jakości opieki nad pacjentami po przebytej chorobie nowotworowej.

12 najistotniejszych to:

 1. Zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie roli profilaktyki pierwotnej i wtórnej w odniesieniu do nowotworów przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji czynników ryzyka związanych z dietą i paleniem papierosów.
 2. Włączenie systemowej edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży do obowiązkowego programu nauczania (niezbędna współpraca resortu zdrowia z resortem edukacji).
 3. Podjęcie działań ograniczających presję marketingową produktów spożywczych stanowiących czynniki ryzyka rozwoju nowotworów.
 4. Wykorzystanie mechanizmów polityki fiskalnej mających na celu zwiększanie dostępności produktów spożywczych zalecanych do spożycia i zmniejszanie dostępności produktów niezalecanych do nadmiernego spożycia.
 5. Poprawa dostępu pacjentów do profesjonalnej diagnostyki genetycznej, niezbędnej w procesie kwalifikacji chorych do leczenia ukierunkowanego molekularnie. Uwzględnienie oznaczeń KRAS, NRAS1 i BRAF w pakietach onkologicznych w AOS. Certyfikacja laboratoriów.
 6. Poprawa organizacji systemu opieki nad chorymi na raka jelita grubego przez utworzenie sieci ośrodków kompetentnych w leczeniu tego nowotworu (ang. colorectal cancer units, CCU). Do ośrodków tych powinni być kierowani chorzy z zaawansowanym nowotworem jelita grubego i tzw. „trudnym planem leczenia radykalnego” (np. choroba oligometryczna, zaawansowany miejscowo rak odbytnicy).
 7. Wdrożenie narzędzi systemowych umożliwiających niezależne od ośrodka monitorowanie wyników (jakości) leczenia chorych na raka.
 8. Podjęcie działań mających na celu realny dostęp chorych na zaawansowanego raka jelita grubego do leczenia biologicznego w ramach chemioterapii pierwszej i drugiej linii (program lekowy). Dla chorych, u których wyczerpano refundowane opcje leczenia udostępnienie, zgodnie z wytycznymi ESMO, w 3. i 4. linii leków: triflurydyna/typiracyl i regorafenib (brak dostępu do technologii lekowej o udowodnionej skuteczności w tej grupie).
 9. Uzupełnienie systemu sprawozdawczego płatnika publicznego o dane dotyczące stopnia zaawansowania choroby w odniesieniu do pacjentów onkologicznych, co pozwoli na wiarygodne porównywanie wyników leczenia.
 10. Uzupełnienie systemu sprawozdawczego płatnika publicznego o kodyfikację ICD-O3, umożliwiającą identyfikację typów histologicznych nowotworów (kody IDC-10 odnoszą̨ się do lokalizacji), co pozwoli na precyzyjne oszacowanie wielkości populacji chorych z różnymi typami nowotworów.
 11. Wdrożenie rozwiązań pozwalających na monitorowanie wpływu finansowania nowych, wysokokosztowych technologii medycznych na redukcję absencji pracowniczej i powrót pacjenta do aktywności zawodowej.
 12. Praktyczne wykorzystanie rozwiązań bazujących na płaceniu za wyniki leczenia (ang. pay for performance).

Konferencji towarzyszyła debata, w której udział wzięli m.in.: prof. Adam Dziki (założyciel i kierownik Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego w Brzezinach, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), dr hab.. Michał Kamiński (kierownik Zakładu Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie),  prof. Maciej Krzakowski (Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej), prof. Jarosław Reguła (Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie), oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.